Rencontre Mondiale du Soufisme » Soufisme et culture de Paix منظومة السلم و السلام: من المقاربة التاريخية إلى المقاربة الإحسانية - Rencontre Mondiale du Soufisme

منظومة السلم و السلام: من المقاربة التاريخية إلى المقاربة الإحسانية

د. محمد عيسوي. أستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين. المغرب

Laisser un Commentaire© 2022 Rencontre Mondiale du Soufisme