Rencontre Mondiale du Soufisme » Soufisme et culture de Paix » ثقافة السلام ودرء آفة العنف و التطرف عن الإسلام

ثقافة السلام ودرء آفة العنف و التطرف عن الإسلام

د. وسام خضر. مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية. مصر

Laisser un Commentaire© 2021 Rencontre Mondiale du Soufisme